Các công cụ dòng lệnh mới trong Windows Vista và Windows 7


Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số công cụ dòng lệnh mà Windows 7 mới có hay mới được cập nhật. Thêm vào đó chúng tôi sẽ giải thích các công cụ thông qua một vài ví dụ cụ thể.

Chúng ta đã biết khi Microsoft phát hành Windows Vista và Windows Server 2008, họ đã tích hợp vào các hệ điều hành này nhiều công cụ dòng lệnh mới, trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2 cũng vậy. Một số công cụ được tích hợp để thay thế cho các công cụ trước đó tuy nhiên có rất nhiều công cụ được thiết kế mới. Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số các công cụ đó.

auditpol

Với công cụ này, bạn có thể cấu hình, tạo, backup và khôi phục các chính sách thẩm định trên máy tính cục bộ hay máy tính điều khiển xa. Nó được tích hợp để thay thế cho công cụ auditusr.exe trước đó.

Các hạng mục thẩm định gồm có các sự kiện đăng nhập tài khoản, quản lý tài khoản, truy cập dịch vụ thư mục, sự kiện đăng nhập, truy cập đối tượng, thay đổi chính sách, sử dụng đặc quyền, lần vết quá trình và sự kiện hệ thống. Cho phép thẩm định, ghi lại các sự kiện đối với một số hạng mục cụ thể trong ghi chép Security có thể truy cập thông qua Event Viewer.

Để lấy lại chính sách cho hạng mục System:

auditpol /get /category:”System”

Backup tất cả thiết lập thẩm định vào một file văn bản có định dạng CSV:

auditpol /backup /file:auditpolicy.csv

Khôi phục tất cả thiết lập thẩm định từ file văn bản CSV được tạo trước bằng /backup:

auditpol /restore /file:c:\auditpolicy.csv

bcdedit

Boot Configuration Data (BCD) thay thế cho boot.ini, nắm giữ các thiết lập cấu hình khởi động. Do đó công cụ BCDEdit sẽ thay thế cho bộ soạn thảo boot.ini có tên bootcfg.exe. BCDEdit cho phép bạn quản lý kho lưu trữ BCD. Bạn có thể tạo, xóa hoặc đặt lại thứ tự các thành phần khởi động.

Xem chi tiết Boot Manager và Boot Loader:

bcdedit

Thiết lập hệ điều hành mặc định:

bcdedit /default ID

Thay đổi phần mô tả của entry khởi động:

Bcdedit /set ID description “THE NEW DESCRIPTION”

bitsadmin

Cho phép bạn quản lý quá trình truyền tải file được thực hiện thông qua Background Intelligent Transfer Service (BITS). BITS sử dụng băng thông nhàn rỗi của mạng để truyền tải file, giảm sự ảnh hưởng đối với hiệu suất mạng. Nó được sử dụng bởi một vài thành phần của Microsoft như Windows Update, Microsoft Update, Windows Server Update Services và Systems Management Server.

Download một file từ một URL vào ổ cứng của bạn:

bitsadmin /transfer DOWNLOADJOBNAME /download /priority normalhttp://downloadsrv/file.zip c:\file.zip

Kiểm tra tất cả các công việc trong hàng đợi, refresh trạng thái 5 giây một lần:

bitsadmin /monitor

Hủy bỏ các công việc trong hàng đợi truyền tải:

bitsadmin /reset

BITSAdmin bị phản đối khi mới có Windows 7/Server 2008 R2 và các công cụ cho dịch vụ BITS hiện được cung cấp bởi BITS PowerShell cmdlet.

cmdkey

Cho phép bạn quản lý tên và mật khẩu người dùng được lưu trong Windows Credentials Manager. Dù bạn có thể truy cập Credentials Manager thông qua GUI từ Control Panel nhưng các lệnh đôi khi làm cho việc gỡ bỏ hay thêm các chứng chỉ đăng nhập cho nhiều máy tính được dễ dàng hơn.

Hiển thị danh sách tên và các chứng chỉ người dùng:

cmdkey /list

Thêm tên và mật khẩu cho mỗi người dùng truy cập server/computer:

cmdkey /add:SERVER /user:USERNAME /pass:PASSWORD

Xóa chứng chỉ được lưu cho server/computer:

cmdkey /delete:SERVER

icacls

Phiên bản nâng cao của cacls này cho phép bạn có thể hiển thị, thay đổi, backup và khôi phục ACL (access control list) và DACL của các file và thư mục. Bạn cũng có thể thiết lập nhãn bắt buộc của một đối tượng nào đó để tương tác với Mandatory Integrity Control.

Lưu DACL cho tất cả các file và thư mục con trong thư mục C:\Windows:

icacls c:\windows\* /save BACKFILENAME /t

Khôi phục DACL cho tất cả các file và thư mục con trong thư mục C:\Windows:

icacls c:\windows\ /restore BACKFILENAME

Cho phép người dùng có thể ghi và xóa file:

Icacls FILENAME /grant USERNAME:(d,wdac)

mklink

Mklink cho phép bạn tạo, thay đổi và xóa các liên kết tượng trưng, các liên kết cứng và các mối nối thư mục. Các liên kết tượng trưng là các liên kết mềm, về cơ bản giống như một shortcut dẫn người dùng truy cập trực tiếp vào một file hay một thư mục cụ thể. Các liên kết cứng là các liên kết trực tiếp và được đồng bộ với file gốc. Về cơ bản nó sẽ tạo một file nhân bản tách biệt với file gốc. Các mối nối thư mục Directory Junction là các liên kết cứng cho các thư mục, trông như thư mục nhân bản tách biệt nhưng lại được liên kết trực tiếp và đồng bộ với thư mục gốc.

Tạo liên kết tượng trưng hoặc shortcut (C:\MyDocs) để chuyển hướng người dùng đến thư mụcC:\Users\UserName\My Documents:

mklink /d C:\MyDocs “C:\Users\UserName\My Documents”

Tạo một liên kết cứng (C:\MyDocs\LinkToMyFile.txt) đến file C:\Users\UserName\My Documents\MyFile.txt:

mklink /h C:\MyDocs\LinkToMyFile.txt “C:\Users\UserName\My Documents\MyFile.txt”

Tạo một directory junction (C:\MyPics) liên kết trực tiếp với thư mục C:\Users\UserName\MyPictures:

mklink /j C:\MyPics “C:\Users\UserName\MyPictures”

query

Bạn có thể hiển thị thông tin hiện hành về máy chủ ứng dụng, các đối tượng, quá trình, session và người dùng trên mạng.

Hiển thị các máy chủ ứng dụng có sẵn trên mạng:

query appservers

Liệt kê các quá trình thuộc về người dùng hiện hành:

query process

Hiển thi tất cả các session đang có trạng thái tích cực:

query session

Hiển thị tất cả người dùng đăng nhập vào hệ thống:

query user

Hiển thị tất cả người dùng đăng nhập vào hệ thống khác:

query user /server:SYSTEMNAME

robocopy

Robocopy là phiên bản nâng cao của copy và xcopy với nhiều tính năng bổ sung để thực hiện việc copy thư mục và file. Nó có thể đệ trình lại việc copy sau khi có sự gián đoạn đường truyền trong mạng, lưu giữ tem thời gian, NTFS ACL và thông tin thẩm định. Nó cũng có khả năng bỏ qua các file đã xuất hiện trong thư mục với kích thước và tem thời gian giống nhau, cho phép xóa các file ở đích mà nó không còn hiện diện trong phần nguồn.

Copy file từ máy chủ này sang máy chủ khác, bỏ qua file đã có ở đích:

robocopy \\SERVER1\DIRECTORY \\SERVER2\DIRECTORY*.* /S

Liệt kê các file trên 32MB:

robocopy C:\DIRECTORY /MAX:33554432 /L

Chuyển các file có tuổi thọ hơn 14  ngày:

robocopy C:\SOURCEDIRECTORY C:\DESTINATIONDIRECTORY /move /minage:14

rpcping

Công cụ này cho phép ping máy chủ bằng cách thực hiện RPC (remote procedure call – các cuộc gọi từ xa) và để xác nhận kết nối RPC. Đây là công cụ rất hữu dụng trong việc khắc phục sự cố kết nối giữa máy chủ Microsoft Exchange và máy khách. Bạn có thể thực hiện hành động ping đơn giản hoặc gửi lưu lượng mô phỏng cho các truy vấn Outlook RPC/HTTP. Ngoài ra bạn cũng có thể thẩm định máy khách có thể liên lạc với các cổng backend hay không.

Test máy chủ RPC proxy:

rpcping -t ncacn_http -s ExchServer -o RpcProxy=RPCProxyServer -P “user,domain,*” -I “user,domain,*” -H 2 -u 10 -a connect -F 3 -v 3 -E -R none

takeown

Công cụ này cho phép các quản trị viên có thể takeown file hoặc thư mục thậm chí khi truy cập bị từ chối. Sau khi takeown, bạn cần phải điều chỉnh ACL bằng các lệnh icacls:

Thay đổi quyền sở hữu của một file đối với quản trị viên hiện hành:

takeown /f FILENAME

Thay đổi quyền sở hữu file đối với nhóm Administrator thay vì quản trị viên hiện hành:

takeown/a /f FILENAME

Thay đổi quyền sở hữu của thư mục và tất cả các file cũng như thư mục con của nó đối với quản trị viên hiện hành:

takeown /f C:\DIRECTORY/r

wbadmin

Cho phép bạn backup và khôi phục hệ điều hành, phân vùng, file, thư mục và các ứng dụng thông qua nhắc lệnh. Wbadmin thay thế cho tiện ích dòng lệnh Microsoft Windows Backup trước đây, NTBackup.

Tạo một backup cho ổ đĩa E và D, sau đó lưu backup vào ổ F:

wbadmin start backup -backupTarget:f: -include:e:,d:\mountpoint

Kiểm tra trạng thái của hoạt động backup:

wbadmin get status

whoami

Hiển thị thông tin người dùng, nhóm người dùng và các đặc quyền cho người dùng hiện hành.

Hiển thị tên miền và tên người dùng hiện hành:

whoami

Hiển thị tất cả thông tin người dùng, nhóm người dùng và các đặc quyền:

whoami /all

winsat

Cho phép bạn truy cập vào các công cụ đánh giá được sử dụng để tạo điểm số Windows Experience Index (WEI) trong Windows Vista. Nó sẽ tính toán các đặc điểm hiệu suất phần cứng cũng như khả năng của nó và cho điểm sốt từ 1.0 đến 5.9 cho Windows Vista và từ 1.0 đến 7.9 cho Windows 7.

Đánh giá khả năng của một hệ thống trong việc hiển thị hiệu quả desktop Aero.

winsat dwm

Đánh giá khả năng hệ thống trong việc chạy các ứng dụng Direct 3D, chẳng hạn như các trò chơi.

winsat d3d

Đánh giá hiệu suất của ổ đĩa.

winsat disk

Đánh giá hiệu suất CPU

winsat cpu

Chạy tất cả các đánh giá (dữ liệu sẽ được lưu vào %systemroot%\performance\winsat\datastore) và các kết quả được hiển thị trong hộp thoại System trong Windows:

winsat formal

Hiển thị thông tin hệ thống có liên quan:

winsat features

Kết luận

Trong bài này chúng tôi đã giới thiệu được cho các bạn một số công cụ dòng lệnh mới trong Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Dưới đây là một vài mẹo khác cho việc sử dụng Command Prompt:

  • Đánh the_command /? Sẽ hiển thị các thông tin trợ giúp.
  • Bạn có thể mở cửa sổ Command Prompt mới trực tiếp đến một vị trí thư mục bằng cách kích phải vào thư mục đó trong Windows trong khi vẫn giữ phím Shift, sau đó chọn Open Command Window Here.
  • Có thể kéo và thả các file hoặc thư mục vào Command Prompt để paste nhanh chóng trong vị trí của nó.
  • Nhấn F7 để xem history dòng lệnh, sau đó nhấn Enter để thực thi.
  • Tên đường dẫn với các khoảng trống được đặt trong các dấu trích dẫn “”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s